Vijeće roditelja


Član 107.
                                                                     Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
(1) Vijeće roditelja je tijelo u okviru kojeg se promoviraju interesi roditelja učenika škole u odgojno-obrazovnom procesu škole.
(2) Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja.
(3) Vijeće roditeljau školi radi i djeluje na osnovu poslovnika o radu vijeća roditelja.
(4) Vijeće roditelja svoje aktivnosti može koordinirati i međusobno sarađivati između škola na nivou općina ili kao vijeće roditelja na nivou Kantona.
(5) Osnovne aktivnosti vijeća roditelja su:
     (a) promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
     (b) prezentiranje stavova roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
     (c) podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
     (d) obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
     (e) učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
     (f) razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,
     (g) predlaganje mjera za unapređenje odgojno - obrazovnog rada,
     (h) predlaganje mjera za unapređenje saradnje roditelja sa školom,
     (i) pružanje pomoći i podrške u poboljšanju uvjeta rada škole,
     (j) druge aktivnosti koje su od općeg interesa za rad škole.

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2019/20. godini.


Razred


Ime i prezime

e-mail adresa

I-1

Amina Šuvalija Dohranović


I-2

Senida Muhović


I-3

Minela Musić


II-1

Vildana Kršo


II-2

Doris Zubac


II-3

Elvir Redžepović

III-1

Belma Čimpo


III-2

Fuad Ćurčić


III-3

Amina Mulić


III-4

Suad Balić


IV-1

Maja Salkić


IV-2

Aida Zuko


V-1

Lejla Kapidžić


V-2

Jasmina Ligata


V-3

Belma Ustamujić Tairovski


VI-1VI-2

Elvir Gušalović


VII-1

Elma Haverić


VII-2

Amira Hajdarhodžić


VIII-1

Amela Mulaosmanović


VIII-2

Dijana Parla


IX-1

Elma Khan


IX-2

Ajla Đonko


Comments