Vijeće roditelja


Član 107.
                                                                     Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
(1) Vijeće roditelja je tijelo u okviru kojeg se promoviraju interesi roditelja učenika škole u odgojno-obrazovnom procesu škole.
(2) Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja.
(3) Vijeće roditeljau školi radi i djeluje na osnovu poslovnika o radu vijeća roditelja.
(4) Vijeće roditelja svoje aktivnosti može koordinirati i međusobno sarađivati između škola na nivou općina ili kao vijeće roditelja na nivou Kantona.
(5) Osnovne aktivnosti vijeća roditelja su:
     (a) promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
     (b) prezentiranje stavova roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
     (c) podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
     (d) obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
     (e) učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
     (f) razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,
     (g) predlaganje mjera za unapređenje odgojno - obrazovnog rada,
     (h) predlaganje mjera za unapređenje saradnje roditelja sa školom,
     (i) pružanje pomoći i podrške u poboljšanju uvjeta rada škole,
     (j) druge aktivnosti koje su od općeg interesa za rad škole.

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2018/19. godini.


Razred


Prezime i ime

e-mail adresa

I-1

Šuvalija Lejla


I-2

Zubac Doris

dokysan@gmail.com

I-3

Musić-Obuća Admira

admiraobuca12@gmail.com

II-1

Šenderović Edina

edinasenderovic@gmail.com

II-2

Ćurčić Fuad

fuad@curcic.ba

II-3

Mulić Amina

dzejla.alibasicc@gmail.com

II-4

Alihodžić Šefik

sefikalihodzic@gmail.com

III-1

Burazerović Maja

mburazerovic@gmail.com

III-2

Mrguda Ersin

senzor81@hotmail.com

IV-1

Kapidžić Lejla

l.kapidzic@electroforce.com.ba

IV-2

Hurem Danira

lana.hurem@osmmbsa.edu.ba

IV-3

Osmanović Anis

anisosmanovic@gmail.com

V-1

Zlatar Esma

esmazlatar@yahoo.com

V-2

Gušalović Elvir

elvir.gusalovic@gmail.com

V-3

Smajli Nejla

nejla.smajli@gmail.com

VI-1

Haverić Elma

e.haveric@gmail.com

VI-2

Hajdarhodžić Amira

amiraado23@gmail.com

VII-1

Mulaosmanović Amela

amela.eno85@gmail.com

VII-2

Parla Dijana /Sijerčić Edin- zamjena

ciric_dijana@hotmail.com

VIII-1

Elma Turko Khan

elmakhan77@gmail.com

VIII-2

Đonko Ajla /Kapidžić Lejla - zamjena

ajla.zilic.djonko@gmail.com

IX-1

Mirvić Danijela

danijelamirvic91@gmail.com

IX-2

Ćorić Nikica

nikica.coric@gmail.com

Comments