Vijeće roditelja


Član 107.
                                                                     Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
(1) Vijeće roditelja je tijelo u okviru kojeg se promoviraju interesi roditelja učenika škole u odgojno-obrazovnom procesu škole.
(2) Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja.
(3) Vijeće roditeljau školi radi i djeluje na osnovu poslovnika o radu vijeća roditelja.
(4) Vijeće roditelja svoje aktivnosti može koordinirati i međusobno sarađivati između škola na nivou općina ili kao vijeće roditelja na nivou Kantona.
(5) Osnovne aktivnosti vijeća roditelja su:
     (a) promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
     (b) prezentiranje stavova roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
     (c) podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
     (d) obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
     (e) učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
     (f) razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,
     (g) predlaganje mjera za unapređenje odgojno - obrazovnog rada,
     (h) predlaganje mjera za unapređenje saradnje roditelja sa školom,
     (i) pružanje pomoći i podrške u poboljšanju uvjeta rada škole,
     (j) druge aktivnosti koje su od općeg interesa za rad škole.

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2017/18.g.

 

Razred

 

Prezime i ime

I-1

Zvizdić  Sibela

I-2

Ćurčić Fuad

I-3

Kurtović Alisa

I-4

Alihodžić Šefik

II-1

Mašić Sanja

II-2

Mrguda Ersin

III-1

Kanlić Nermin

III-2

Hubić Lejla

III-3

Osmanović Anis

IV-1

Drinjaković Emina

IV-2

Alihodžić Kemal

IV-3

Smajli Nejla

V-1

Haverić Elma

V-2

Muhović Senida

V-3

Balagić Remzija

VI-1

Mulaosmanović Amela

VI-2

Parla Dijana

VII-1

Kurbegović Arnesa

VII-2

Đonko Ajla

VIII-1

Mirvić Danijela

VIII-2

Tihić Kemal

IX-1

Mutevelić Amira

Comments