Rad škole‎ > ‎

Obavještenja


NOVI PROJEKTI OPĆINE U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI

posted by Ajla Muharemović

Općina Stari Grad najavila je nove projekte u školskoj 2019/20. godini, koji se odnose na stipendiranje nadarenih sportista - učenika osnovnih i srednjih škola, a najavljen je i početak prve lige iz oblasti robotike za osnovce starogradskih škola.
Više informacija u linkovima ispod.

OBAVIJEST O POPRAVNIM ISPITIMA

posted Jul 5, 2019, 4:21 AM by Ajla Muharemović

OBAVIJEST O POPRAVNIM ISPITIMA 

1.      Obavještavaju se učenici JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, koji su upućeni na popravni ispit, da su dužni da prijave za polaganje popravnog ispita dostave u sekretarijat Škole u vremenu od 19. augusta do 22. augusta 2019. godine od 9,00 do 13,00 sati. Prijave se podnose na obrascu OŠ 22  ̶  koji je Škola obezbijedila za sve učenike.

 

2.      Instruktivna nastava za učenike koji su upućeni na popravni ispit održat će se  21.08. i 22.08.2019. godine, za predmete: Matematika u 10,00 sati, Bosanski jezik i  književnost u 10,00 sati i Engleski jezik u 11,00 sati.

3.      Popravni ispit će se organizirati prema sljedećem rasporedu:


POPRAVNI ISPITI U AUGUSTU

 

 

 

DAN

 

 

RAZRED

DATUM I VRIJEME POLAGANJA PISMENOG ISPITA

DATUM I VRIJEME POLAGANJA USMENOG

ISPITA

 

 

ČLANOVI KOMISIJE

 

Matematika

 

VII-1

Ponedjeljak, 26.8.2019. godine u

10,00 sati

Utorak, 27.8.2019. godine u

12,00 sati

1.      Rasim Kadrić

2.      Nedina Bećirović

3.      Edina Lepenica

 

Bosanski jezik i književnost

 

VII-1

Ponedjeljak, 26.8.2019. u 

11,00 sati

Utorak, 27.8.2019. godine u

10,00 sati

1.      Enisa Balićevac

2.      Nedina Bećirović

3.      Đenana Hamzić

 

Engleski jezik

 

VII-1

Petak, 23.8.2019. godine u 10,00 sati

Utorak, 27.8.2019. godine u

11,00 sati

1.      Sadžida Musakadić

2.      Nedina Bećirović

3.      Amina Misira

                                                                 Uprava Škole

OBAVIJEST ZA UČENIKE KOJI KORISTE KUPON ZA JAVNI GRADSKI PREVOZ

posted Jun 27, 2019, 3:15 AM by Ajla Muharemović

KJKP „GRAS“doo Sarajevo                                                                                     

Sektor distribucije, prodaje i marketinga                                                                   

Služba Prodaje karata

Datum,26.06.2019.

Obavještenje

                  

            Obavještavaju se đaci osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova Kantona Sarajevo da u toku raspusta, uz postojeću iskaznicu za školsku 2018./2019.godinu  mogu kupiti kupone za javni gradski prevoz za juli i avgust 2019.godine i to :

-          đaci osnovnih škola od I-IV razreda po cijeni 13,80 KM sa uračunatim PDV

-          đaci osnovnih škola od V-IX razreda po cijeni 20,20 KM sa uračunatim PDV

-          đaci srednjih škola čija je udaljenost od škole do mjesta stanovanja veća od 2 km za korištenje jedne zone po cijeni 16,00 KM, dvije zone po cijeni 23,00 KM, tri zone 24,50 KM i četiri zone 29,80 KM sa uračunatim PDV

-          đaci srednjih škola čija je udaljenost od škole do mjesta stanovanja do 2 km po cijeni 19,10 KM sa uračunatim PDV.

 

PODJELA UVJERENJA

posted Jun 21, 2019, 3:41 AM by Ajla Muharemović

Podjela uvjerenja o završenom razredu za školsku 2018/19. godinu:
- za učenike IX razreda - u utorak, 25.6.2019. u 10,00 sati
- za učenike I, II, III, IV i V razreda - u petak, 28.6.2019. u 9,00 sati
- za učenike VI, VII i VIII razreda - u petak, 28.6.2019. u 10,00 sati

EKSTERNA MATURA ZA UČENIKE IX RAZREDA

posted Jun 17, 2019, 8:01 AM by Ajla Muharemović

Polaganje eksterne mature za učenike IX razreda održat će se prema sljedećem rasporedu:
- Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost - 19.6.2019. u 9,00 sati
- Engleski jezik - 19.6.2019. u 12,00 sati
- Matematika - 20.6.2019. u 10,00 sati
Učenici trebaju doći u školu 30 minuta prije početka polaganja ispita, te ponijeti hemijsku olovku (plavu ili crnu).

PRODUŽENI BORAVAK NA SEDRENIKU

posted May 10, 2019, 5:53 AM by Ajla Muharemović   [ updated May 10, 2019, 5:55 AM ]

Od septembra 2019. godine će početi sa radom produženi boravak naše škole na Sedreniku.

Odgođeno predavanje za roditelje

posted Apr 23, 2019, 12:52 AM by Ajla Muharemović

Predavanja za roditelje koja su bila zakazana za 24.4.2019. u centralnoj i područnoj školi se odgađaju, zbog opravdanih razloga koje su naveli predavači iz Porodičnog savjetovališta. Novi termin predavanja će biti dogovoren naknadno.

Predavanje za roditelje

posted Apr 15, 2019, 3:36 AM by Ajla Muharemović

Edukacija koja je organizovana za roditelje bit će održana u srijedu, 24.4.2019. godine, sa predavačima iz "Porodičnog savjetovališta". Tema koja će biti realizovana u centralnoj školi je "Odgojni stilovi roditelja i njihov uticaj na dijete", a tema za roditelje učenika iz područne škole na Sedreniku je "Uticaj vršnjaka na odrastanje". 
Predavanja će biti realizovana u isto vrijeme na obje lokacije, sa početkom u 18,00 sati.
Svi roditelji su dobrodošli.

INTERNA EVALUACIJA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

posted Mar 14, 2019, 2:22 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 14, 2019, 2:23 AM ]

Interna evaluacija u osnovnoj školi će se provoditi u II, IV, V, VII i VIII razredu, i to u periodu od 25.3. do 27.3.2019. godine, u skladu sa članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.
Bit će realizovana u vrijeme drugog školskog časa, prema sljedećem rasporedu:

Drugi razred - 25.3.2019. - Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Četvrti razred - 25.3.2019. - Moja okolina
Peti razred - 26.3.2019. - Priroda
Sedmi razred - 26.3.2019. - Fizika
Osmi razred - 27.3.2019. - Hemija

Pitanja na testu će biti odabrana iz baze pitanja, koju možete preuzeti na linku:  


Upis u prvi razred školske 2019/20. godine

posted Mar 6, 2019, 2:43 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 6, 2019, 3:16 AM ]

O G L A S

O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU


                           Na osnovu člana 55. i člana 57. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Službene novine Kantona Sarajevo¨, br. 23/17 i 33/17) JU Osnovna škola ¨Mula Mustafa Bašeskija¨ Sarajevo vršit će upis djece u prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu.

              Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja do 1. marta 2019. godine navrše 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi                       upis u redovnu osnovnu školu, uz pismeni zahtjev roditelja ili staratelja djeteta, nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred. Upis djeteta koje je mlađe od utvrđene starosne dobi može se izvršiti  samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

    Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu aprilu 2019. godine, svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati u sekretarijatu Škole. Upis djece za područnu školu Sedrenik će se vršiti u školi Sedrenik svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati.

 Djeca koja se, iz naročito opravdanih razloga, ne upišu u osnovnu školu u aprilu mjesecu, mogu se upisati u prvi (I) razred u toku mjeseca augusta 2019.godine.

                             

   Potrebna dokumentacija za upis djeteta (original ili ovjerena fotokopija):

                             -    Izvod iz matične knjige rođenih,         

                             -    Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (ne starije od 6 mjeseci),

                             -    Uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja

U skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju učenici se upisuju u školu na osnovu prebivališta, odnosno CIPS-ove prijave, pa su pored 

navedene dokumentacije roditelji/staratelji dužni predočiti i ovaj dokument.


                Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta će naknadno odrediti pedagog škole.


                              Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, su: Safvet bega Bašagića, Potok, Nerkesijina, Medrese, Ulomljenica, Hamida Svrze, Hercina, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Pirin brijeg, Fadil paše Šerifovića, Ispod Budakovića, Logavina, Josipa Štadlera, Hrgića, Ćemerlina, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Glođina, Kečina, Sagrdžije, Toromanova, Adžemovića, Sunulah efendije, Braće Eškenazi, Golobrdica, Alije Đerzeleza, Čadordžina, Sagrdžije čikma, Halim hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Karpuzova, Dženetića čikma, Mehmed paše Sokolovića, Mula Mustafe Bašeskije, Niže banje, Pehlivanuša, Petrakijina, Štrosmajerova, Gajev trg, Tekija čikma, Todora Švakića, Trg Baščaršije, Trg fra Grge 

Martića, Velika avlija, Vladislava Skarića, Hadžidamjanova, Hadžiristića, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Mula Mustafe Bašeskije, Prote Bakovića, Saliha Hadžihuseinovića, Muvekita, Sarači, 

Baščaršija, Besarina čikma, Bijelina čikma, Đulagina čikma, Edhema Mulabdića, Ekmića čikma, Cvjetna (dio ulice), Brdovita, Skendera Kulenovića, Kriva, Sedrenik mali, Alije Nametka (dio ulice), 

Rogina (dio ulice), Sedrenik (dio ulice).

U sastavu Škole je područna škola Sedrenik.

    Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju  područnoj školi Sedrenik su: Ramića banja, Alije Nametka, Osmana Nakaša, Sedrenik, Sedrenik mali, 

    Cvjetna, Rogina (dio ulice), Brdovita, Kriva, Barice, Alije Nametka (dio ulice) i Grličića brdo.
 

1-10 of 75