Rad škole‎ > ‎Obavještenja‎ > ‎

DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS DJECE U PRVI (I) RAZRED

posted Aug 10, 2017, 2:55 AM by Ajla Muharemović   [ updated Aug 10, 2017, 2:58 AM by Admin Admin ]
Broj: 1091/17
Sarajevo, 1.8.2017. godine
O G L A S 

O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED 

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨ SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU 


Na osnovu člana 3. i 45. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Službene novine KS¨, br.10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16) JU Osnovna škola ¨Mula Mustafa Bašeskija¨ Sarajevo vršit će upis djece u prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu u augustovskom upisnom roku.

Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu su sva djeca koja su do 1. marta 2017. godine navršila 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi upis u redovnu osnovnu školu, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu augustu 2017. godine, svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati u sekretarijatu Škole. Upis djece koja pripadaju područnoj školi Sedrenik, osim u matičnoj školi, vršiće se svakim radnim danom od 08,00 do 13,oo sati u školi Sedrenik.

Dokumenta potrebna za upis djeteta su: Izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti djeteta za pohađanje škole, koje se može dobiti u Domu zdravlja Stari Grad i uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program.

Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju ovoj Školi su: Safvet bega Bašagića, Potok, Nerkesijina, Medrese, Ulomljenica, Hamida Svrze, Hercina, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Pirin brijeg, Fadil paše Šerifovića, Ispod Budakovića, Logavina, Josipa Štadlera, Hrgića, Ćemerlina, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Glođina, Kečina, Sagrdžije, Toromanova, Adžemovića, Sunulah efendije, Braće Eškenazi, Golobrdica, Alije Đerzeleza, Čadordžina, Sagrdžije čikma, Halim hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Karpuzova, Dženetića čikma, Mehmed paše Sokolovića, Mula Mustafe Bašeskije, Niže banje, Pehlivanuša, Petrakijina, Štrosmajerova, Gajev trg, Tekija čikma, Todora Švakića, Trg Baščaršije, Trg fra Grge Martića, Velika avlija, Vladislava Skarića, Hadžidamjanova, Hadžiristića, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Prote Bakovića, Saliha Hadžihuseinovića, Muvekita, Sarači, Baščaršija, Besarina čikma, Bijelina čikma, Đulagina čikma, Edhema Mulabdića, Ekmića čikma, Cvijetna (dio ulice), Brdovita, Skendera Kulenovića, Kriva, Sedrenik mali, Alije Nametka (dio ulice), Rogina (dio ulice), Sedrenik (dio ulice).

Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju područnoj školi Sedrenik su: Ramića banja, Alije Nametka, Osmana Nakaša, Sedrenik, Fazilin sokak, Prvi bataljon Sedrenik, Sedrenik čikma, Sedrenik mali, Cvijetna, Rogina (dio ulice), Brdovita, Kriva, Barice, Alije Nametka (dio ulice) i Grličića brdo.
Comments