Rad škole‎ > ‎Obavještenja‎ > ‎

Upis u prvi razred za školsku 2019/20. godinu

posted Aug 3, 2019, 3:35 AM by Ajla Muharemović   [ updated Aug 3, 2019, 3:39 AM ]

 


Broj: 11-271/19
Sarajevo, 1.8.2019. godine

O G L A S

O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU


                                                                       

                         Na osnovu člana 55. i člana 57. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Službene novine KS¨, br. 23/17 i 33/17) JU Osnovna škola ¨Mula Mustafa Bašeskija¨ Sarajevo vršit će upis djece u  prvi ( I ) razred  osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu, u augustovskom upisnom roku.

                          Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja su do 1. marta 2019. godine navršila 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi upis u redovnu osnovnu školu, uz pismeni zahtjev roditelja ili staratelja djeteta, nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred. Upis djeteta koje je mlađe od utvrđene starosne dobi može se  izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života. 

                          

          Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu augustu 2019. godine, svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati  u sekretarijatu Škole. Upis djece koja pripadaju područnoj školi na Sedreniku, osim u centralnom objektu Škole, vršiće se svakim radnim danom  od 08,00 do 13,oo sati u  područnoj školi  na Sedreniku.


                                  Potrebna dokumentacija za upis djeteta (original ili ovjerena fotokopija):

                                 -Izvod iz matične knjige rođenih,

                                 -Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (ne starije od 6 mjeseci),

                                 -Uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

       U skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju učenici se upisuju u školu na osnovu prebivališta, odnosno CIPS-ove prijave, pa su pored navedene dokumentacije           roditelji/staratelji dužni dostaviti i ovaj dokument.


     Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju ovoj Školi su: Safvet bega Bašagića, Potok, Nerkesijina, Medrese, Ulomljenica, Hamida Svrze, Hercina, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Pirin brijeg, Fadil paše Šerifovića, Ispod Budakovića, Logavina, Josipa Štadlera, Hrgića, Ćemerlina, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Glođina, Kečina, Sagrdžije, Toromanova, Adžemovića, Sunulah efendije, Braće Eškenazi, Golobrdica, Alije Đerzeleza, Čadordžina, Sagrdžije čikma, Halim hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Karpuzova, Dženetića čikma,  Mehmed paše Sokolovića, Mula Mustafe Bašeskije, Niže banje, Pehlivanuša, Petrakijina, Štrosmajerova, Gajev trg, Tekija čikma, Todora Švakića, Trg Baščaršije, Trg fra Grge Martića, Velika avlija, Vladislava Skarića, Hadžidamjanova, Hadžiristića, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Prote Bakovića, Saliha Hadžihuseinovića, Muvekita, Sarači, Baščaršija, Besarina čikma, Bijelina čikma, Đulagina čikma, Edhema Mulabdića, Ekmića čikma, Cvijetna (dio ulice), Brdovita, Skendera Kulenovića, Kriva, Sedrenik mali, Alije Nametka (dio ulice), Rogina (dio ulice), Sedrenik (dio ulice), Ramića banja, Alije Nametka,  Osmana Nakaša, Sedrenik, Fazilin sokak, Prvi bataljon Sedrenik, Sedrenik čikma, Sedrenik mali, Cvijetna, Rogina (dio ulice), Brdovita, Kriva, Barice, Alije Nametka (dio ulice) i Grličića brdo.

JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" SARAJEVO       

               

Comments