Rad škole‎ > ‎Školske aktivnosti‎ > ‎

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2016/17. GODINE

posted Mar 21, 2016, 2:38 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 21, 2016, 2:40 AM by Admin Admin ]


OGLAS

O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

 

      Na osnovu člana 3. i 45. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Sl.novine KS¨, br.10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16) JU Osnovna škola ¨Mula Mustafa Bašeskija¨ Sarajevo vršit će upis djece u prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2016/2017. godinu.

 

      Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja će do 1. marta 2016. godine navršiti 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi upis u redovnu osnovnu školu, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka i ako je to u najboljem interesu djeteta.

 

      Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu aprilu 2016. godine, svakim radnim danom, od 09,00 do 14,00 sati u sekretarijatu Škole. Upis djece za područnu školu Sedrenik će se vršiti u školi Sedrenik svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati. Djeca koja se iz naročito opravdanih razloga ne upišu u osnovnu školu u mjesecu aprilu,  mogu se upisati u prvi (I) razred i u toku mjeseca augusta 2016.godine.

 

      Potrebna dokumentacija za upis djeteta je: Izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti djeteta za pohađanje škole koje se može dobiti u Domu zdravlja Stari Grad i uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

      Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta će naknadno odrediti pedagog škole.

 

      Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju ovoj Školi su: Safvet bega Bašagića, Potok, Nerkesijina, Medrese, Ulomljenica, Hamida Svrze, Hercina, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Pirin brijeg, Fadil paše Šerifovića, Ispod Budakovića, Logavina, Josipa Štadlera, Hrgića, Ćemerlina, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Glođina, Kečina, Sagrdžije, Toromanova, Adžemovića, Sunulah efendije, Braće Eškenazi, Golobrdica, Alije Đerzeleza, Čadordžina, Sagrdžije čikma, Halim hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Karpuzova, Dženetića čikma, Mehmed paše Sokolovića, Mula Mustafe Bašeskije, Niže banje, Pehlivanuša, Petrakijina, Štrosmajerova, Gajev trg, Tekija čikma, Todora Švakića, Trg Baščaršije, Trg fra Grge Martića, Velika avlija, Vladislava Skarića, Hadžidamjanova, Hadžiristića, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Prote Bakovića, Saliha Hadžihuseinovića, Muvekita, Sarači, Baščaršija, Besarina čikma, Bijelina čikma, Đulagina čikma, Edhema Mulabdića, Ekmića čikma, Cvijetna (dio ulice), Brdovita, Skendera Kulenovića, Kriva, Sedrenik mali, Alije Nametka (dio ulice), Rogina (dio ulice), Sedrenik (dio ulice).

Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju  područnoj školi Sedrenik su: Ramića banja, Alije Nametka, Osmana Nakaša, Sedrenik, Fazilin sokak, Prvi bataljon Sedrenik, Sedrenik čikma, Sedrenik mali, Cvijetna, Rogina (dio ulice), Brdovita, Kriva, Barice, Alije Nametka (dio ulice) i Grličića brdo.

 

 

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO

Comments