Vijeće roditelja

Član 107.

Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

(1) Vijeće roditelja je tijelo u okviru kojeg se promoviraju interesi roditelja učenika škole u odgojno-obrazovnom procesu škole.

(2) Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja.

(3) Vijeće roditeljau školi radi i djeluje na osnovu poslovnika o radu vijeća roditelja.

(4) Vijeće roditelja svoje aktivnosti može koordinirati i međusobno sarađivati između škola na nivou općina ili kao vijeće roditelja na nivou Kantona.

(5) Osnovne aktivnosti vijeća roditelja su:

(a) promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,

(b) prezentiranje stavova roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,

(c) podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,

(d) obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresirane strane,

(e) učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,

(f) razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,

(g) predlaganje mjera za unapređenje odgojno - obrazovnog rada,

(h) predlaganje mjera za unapređenje saradnje roditelja sa školom,

(i) pružanje pomoći i podrške u poboljšanju uvjeta rada škole,

(j) druge aktivnosti koje su od općeg interesa za rad škole.

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2020/21. godini.

I-1 Amela Vlajčić

I-2 Ajla Đonko

I-3 Erma Džananović

I-4 Azra Bojičić

II-1 Amina Dohranović

II-2 Senida Muhović

II-3 Indira Janjoš

III-1 Vildana Kršo

III-2 Doris Zubac

III-3 Jasmina Burović

IV-1 Amela Mulaosmanović

IV-2 Fuad Ćurčić

IV-3 Amina Mulić

IV-4 Suad Balić

V-1 Maja Salkić

V-2 Ersin Mrguda

VI-1 Lejla Kapidžić

VI-2 Belma Ustamujić Tairovski

VII-1 Esma Zlatar

VII-2 Rusmir Šahinpašić

VIII-1 Elma Haverić

VIII-2 Imano Panjeta

IX-1 Amela Mulaosmanović

IX-2 Dijana Parla